دسرهای سنتی

863

شله زرد قالبی 12 نفره    کد : 863

قيمت  :  25،000  تومان

866

حلوا  يک کيلويی    کد:866

قيمت  :  30،000  تومان

862

شله زرد تصويری 24 نفره  کد : 862

قيمت  :  35،000 تومان

865

شير برنج قالبی 12 نفره    کد : 865

قيمت    20،000  تومان

861

شله زرد تک نفره   کد : 861

قيمت :     2،500 تومان

864

حلوا 4 نفره    کد : 864

قيمت :      4،000 تومان

گالری تصاوير

دسرهای سنتی
UA-42027689-1